Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

DCL OTO KİRALAMA HİZMATLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 
 
 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DCL OTO KİRALAMA HİZMETLERİ AŞ (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.
 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
 
ŞİRKET’in ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak;

 • Saatlik/günlük/aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
 • Tarafınıza tahsis edilen araç ile hızlı geçiş sistemi (HGS) ve benzeri sistemler kapsamındaki geçiş bilgilerinizin takip edilmesi ve bu şekilde söz konusu olan cezaların yönetimi,
 • Lokasyon takibi yapılması,
 • Yakıt seviyesinin takip edilmesi,
 • Araç paylaşım hizmetinin kullanılması durumunda varış lokasyonunun kaydı,
 • Connected Car ürün ve hizmetlerimizden faydalandırılmanız,
 • Connected Car ürün ve hizmetlerimizden faydalandırılmanız kapsamında onay vermiş olmanız halinde; kimlik, lokasyon, araç, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin kasko ürününün size özel fiyatlandırma yapılarak sunulması için sürüş performansınızın analizi ve risk oranının düşük bulunması kasko ürününde indirim yapılması, sürüş bazında puan kazanımı ve puanlara bağlı avantajlar sağlanması amaçlarıyla işlenmesi,

 
3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

3.1    KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:            

 a) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması,                

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,                

c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir     başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,                

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak zorunlu olması,                

e) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,                

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,                

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,                

h) Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.               

3.2 KVKK’da belirtilen şartlara tabi olmak üzere, topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi amaçlar için kullanabiliriz (açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde):

 • Araç bakım hizmetlerinin sağlanması,
 • Araç ekspertiz hizmetinin sunulması,
 • HGS / OGS sağlanması,
 • Periyodik araç bakımı süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Filo araç kiralama sigortaları, kaza ve hasar yönetimi gibi talebiniz doğrultusunda ek hizmetlerin sağlanması,
 • Müşteri hizmetleri faaliyetlerini yerine getirmek ve müşteri memnuniyetine ilişkin telefon görüşmeleri yapmak
 • Tarafınızca sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (kişisel veriler de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları/veri tabanları ve diğer kaynaklar vasıtasıyla, dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla, doğrulamak
 • İnternet ortamındaki eksik üyelik formu veya rezervasyonunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek
 • İlgili sigorta veri tabanlarına, dahil olduğunuz kazalara ilişkin bilgi vermek. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya yasal taleplere karşı savunma yapılabilmesi için gerekli olduğu durumlarda söz konusu olabilecektir.
 • İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle ticari elektronik iletiler vasıtasıyla e- posta, kısa mesaj, telefon veya başka yollarla iletişim kurmak, (müşteri memnuniyet anketleri, indirimler, özel teklifler ve / veya hizmetler ve / veya pazarlama amaçlı promosyonlar, davetiyeler, reklamlar, kutlamalar ve anket uygulamaları da dahil olmak üzere).
 • Haklarımızı ve mal varlığımız korumak
 • Sizlere daha özelleşmiş ve iyi hizmetler sunmak
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
 • Malların veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini planlamak ve gerçekleştirmek
 • Müşteri sadakatini sağlamak ve artırmak için gerekli süreçleri planlamak ve yürütmek
 • Kiralamanız süresince, trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kişisel verilerinizi sağlamak
 • Kişisel verilerinizi ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara sağlamak
 • Sizin veya ek yetkili sürücünün bizimle olan ilişkisinden doğan herhangi bir olayla ilgili kişisel verilerini, bu gibi bir olay neticesinde, gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğinizin düşünüldüğü durumlarda, işlemek/saklamak.

Bize sunmuş olduğunuz bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

4.     Kişisel Bilgiler ile bunun amaçları 

Tarafınızın açık muvafakatine binaen ve ayrıca Hukuki engel olmayan durumlarda  kişisel verileriniz yukarıda Bölüm 3’te belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Kişisel verilerinizi, grup şirketlerimiz ve tüm iş ortaklarımıza , mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimize Yurt içi ve/veya yurt dışındaki diğer hizmet sağlayıcılarına (bilişim teknolojisi hizmet sağlayıcıları ve diğer danışmanlar da dahil olmak üzere) aktarabiliriz (paylaşabiliriz). Bilgilerinizi, kanunen gerekli olan ve/veya kanunlarda izin verilen hallerde, sizin ve üçüncü şahısların haklarını korumak, idari veya teknik destek sağlamak ve işlemlerinizi Türkiye dışında gerçekleştirmek için iş ortaklarımız, servis sağlayıcıları, kamu kurumları ve / veya yasal olarak yetkilendirilen özel kişiler gibi diğer üçüncü şahıslara aktarabiliriz (paylaşabiliriz).
 • Kişisel verileriniz, Şirketimizin diğer grup şirketleri ile ortaklarına (kısmen/tamamen) devri, mülkiyet değişikliği veya yeniden yapılandırılması durumlarında başka bir şirkete devredilebilir.

5.     KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK uyarınca, bize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  işlenmişse bilgi talep etme, 

b)  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

c) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

d) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, 

g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK uyarınca yazılı talebinizi Ruzgarlıbahçe mahallesi şık sokak no:8 iç kapı no1 - Beykoz / İstanbul / Türkiye adresine yönlendirerek veya Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından açıklanan diğer yöntemlerle yukarıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Şirketimiz KVKK'ya uygun olarak talebinizi değerlendirip sonuçlandıracaktır. Talebinize doğru cevap verebilmemiz için talebinizin hangi kişisel verilerinize ilişkin olduğunu açık bir şekilde bildirmenizi rica ederiz. KVKK doğrultusundaki taleplerinizi, en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olabildiğinden; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz ve yasal düzenlemeler ile belirlenen bir sürenin olması halinde Şirketimiz tarafından bu talebiniz yasal sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecektir.